When was the Mahabharata composed and how long did it take to compose it?

The Mahabharata was composed about 18 years after the war and it took Dwaipayana Vyasa about 3 years to compose it. Adi parva (GP 1: ~94-98, CE 1:52-59) तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् | इतिहासमिमं चक्रे पुण्यं सत्यवतीसुतः ||५२|| पराशरात्मजो विद्वान्ब्रह्मर्षिः संशितव्रतः | मातुर्नियोगाद्धर्मात्मा गाङ्गेयस्य च धीमतः ||५३|| क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य कृष्णद्वैपायनः पुरा | त्रीनग्नीनिव कौरव्याञ्जनयामास…